O projektu

O projektu
Korpus současné poezie (KSP) je datová základna pro výzkum české poezie publikované po roce 1989. KSP nabízíme vědcům, literárním kritikům, studentům literatury i široké veřejnosti jako výchozí bod při poznávání současné poezie. Korpus nepřináší odpovědi, ale naopak umožnuje klást otázky – a to nad tak velkým souborem textů, který by nebylo možné vstřebat běžnými způsoby čtení. Zároveň však KSP může dobře fungovat jako cesta ke konkrétní básni, jejíž hledání by jinak zabralo mnoho času, nebo dokonce skončilo neúspěchem; jako cesta k textu básně, který je třeba teprve dohledat, přečíst a najít jeho smysl v kontaktu s lidskou zkušeností a senzitivitou.
Cíl projektu
Hlavním cílem KSP je vytvořit prostředí, v němž bude možné poznávat současnou českou poezii v celé její rozloze. To pochopitelně neznamená, že chceme zachytit každou publikovanou báseň – to je docela jistě nemožné. Ale rádi bychom podpořili výzkum současné poezie v šíři, která odpovídá enormnímu rozšíření publikačního prostoru, k němuž došlo s nástupem internetu na mediální scénu. KSP totiž jako současnou poezii prezentuje jak básně publikované knižně, tak verše, které si cestu ke čtenářům hledají prostřednictvím otevřených publikačních platforem na internetu. Činíme to s dobrým vědomím rozdílů mezi těmito oblastmi, ovšem i s vědomím jejich prostupnosti a s přesvědčením, že nelze paušálně vyzdvihovat, či snižovat ani jednu z nich.
Co KSP není
V žádném případě náš korpus nezaměňujte s antologií současné poezie – tou skutečně není. V jeho hloubi leží tisíce básní, ale prezentována jsou jejich konkrétní slova ve svých bezprostředních kontextech a souvislostech. K celým básním si uživatel korpusu musí najít už svou vlastní cestu (KSP mu v tom pomůže zprostředkováním bibliografických odkazů). A co už vůbec KSP není? Stroj na mechanickou výrobu interpretací. Nabízíme statistické údaje, které ovšem samy o sobě nic neznamenají; svůj smysl získávají až v kontaktu s konkrétním textovým materiálem a interpretační aktivitou člověka.
Nástroje
K datům obsaženým v KSP můžete přistupovat prostřednictvím sady nástrojů, jejichž názvy vidíte na horní liště této stránky.

Slovo v poezii

  • tento nástroj je vhodný pro první seznámení s korpusem, po zadání hledaného slova nabízí náhledy do dalších aplikací a řadu statistických údajů

KonText

  • jedná se o základní nástroj pro vyhledávání v korpusu: kromě běžného hledání slov v jejich bezprostředních kontextech nabízí pokročilé nástroje (řada filtrů pro přesně zacílené vyhledávání, vytváření frekvenčních přehledů)

Hex

  • tato aplikace umožňuje vyhledávat klíčová slova, tj. taková, jejichž frekvence je v dané básni výrazně vyšší než v celém korpusu (uplatní se tedy především při tematologických analýzách)

Gunstick

  • nástroj sloužící k vyhledávání rýmových párů a poskytující statistiky o jejich frekvenci
Všechny uvedené nástroje umožňují práci s celým korpusem, či separátně s jeho částmi (web – poezie z internetových literárních fór; print – poezie publikovaná knižně). Postupně budou přibývat další nástroje pro práci s KSP.
Složení korpusu
KSP obsahuje v tuto chvíli přibližně 35,5 milionů slov. Subkorpus tištěné poezie (print) se na tomto počtu podílí zhruba 1,7 miliony slov pocházejících z 21 478 básní otištěných ve 496 básnických sbírkách od 209 autorů. Webová složka korpusu (web) obsahuje více než 442 tisíc básní ze šestice literárních serverů (liter.cz, pismak.cz, totem.cz, libres.cz, psanci.cz, xxvi.cz), čítajících přes 34 milionů slov. Do subkorpusu print byly texty vybírány s ohledem na generační vrstevnatost současné básnické scény; aktuálně jsou tu reprezentativně zastoupeni autoři generací X a Y (tj. narození po roce 1965); v rozšiřování korpusu pokračujeme směrem ke starším generačním vrstvám.
O nás
KSP vzniká od roku 2015 ve spolupráci Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a Ústavu Českého národního korpusu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Koncepčně a organizačně projekt garantují Karel Piorecký (ÚČL AVČR) a Michal Škrabal (ÚČNK FFUK). Technicky, resp. programátorsky se na něm podílejí Pavel Procházka (ÚČNK FFUK) a Petr Plecháč (ÚČL AVČR). Na digitalizaci textů a jejich tagování pracovali Martin Šplíchal, Ondřej Pavlík, Milan Pavlovič, Štěpán Truhlařík, Šárka Kadavá a Lukáš Tomášek.
Dedikace
Korpus současné poezie vzniká s podporou z Akademické prémie udělené Akademií věd ČR prof. Pavlu Janouškovi. Děkujeme!